જીવદયાએ તમામ ધર્મોનો ઉપદેશ છે.

જૈન ધર્મ તો પ્રાણી માત્ર પ્રત્યેની કરુણા-દયા અને અનુકંપાને ધર્મનું પહેું પગથિયું હે છે.

તનનું આોગ્ય, મનની પ્રસન્નતા અન જીવનમાં સરતા. આ જીવદયાના તાત્કાલિ મળતા લાભો છે. માટે જીવદામાં શ્રેષ્ઠ યોગદાન આપો!

Cancel